Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

thelovelybones
9940 715b 400
Reposted frommisterpeter misterpeter viarevue revue

July 07 2015

thelovelybones
4504 41ad 400
Reposted frommaniamania maniamania viasavor savor
thelovelybones
Prokurator Teodor Szacki był człowiekiem światłym, znał podstawy psychologii i wiedział, ze negatywna identyfikacja to slepa uliczka. Że człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to, co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Że budowanie tozsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.
— "Ziarno prawdy" Z.Miłoszewski
Reposted fromwysypiskosmieci wysypiskosmieci viatwice twice

July 06 2015

6347 78c0 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaveturna veturna
3118 5f67 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaveturna veturna

July 02 2015

thelovelybones
0656 6e4b 400
Reposted frommisza misza vianieinteresujsiee nieinteresujsiee

July 01 2015

thelovelybones
Reposted fromoll oll viakattrina kattrina

June 30 2015

thelovelybones
1936 aa77 400
thelovelybones
I discovered that I am tired of being a person. Not just tired of being the person I was, but any person at all.
— Susan Sontag
Reposted fromtove tove viawelcometowonderland welcometowonderland
thelovelybones
thelovelybones

June 29 2015

thelovelybones
Reposted bySkydelanzupkaaaretro-girlkuolemadarioosh

June 26 2015

thelovelybones
2738 bfb1 400
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaxopolly xopolly
thelovelybones
8144 0791 400
Reposted frommakle makle viaxopolly xopolly
thelovelybones
0831 76a6 400
Reposted fromxopolly xopolly
thelovelybones
1880 7bbe 400
Reposted fromLotte Lotte viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl